systému integrovaného managementu (IMS)

dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

 

Společnost Czech Energy s.r.o. zabývající se výrobou a rozvodem tepla a provozováním zdrojů tepelné energie působí po celém území České republiky.

 

K podpoře a realizaci zásad IMS se společnost zavazuje k:

Zkvalitnění procesů

Vytvoření všech potřebných podmínek, pro trvalé udržování a zlepšování výkonnosti systému integrovaného managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, včetně poskytování dostatečných zdrojů.

Soulad s právními předpisy a požadavky, které je zajištěno sledováním všech souvisejících platných norem, zákonů a předpisů, jejich aktualizací a následné seznámení pracovníků s jejich zněním.
Plánování a realizace modernizace technických zařízení.

Analyzování interních a externích aspektů našich činností a řízení vyhodnocených rizik.

 

Ve vztahu k zákazníkovi

Zaměření na zákazníka, zvyšování jeho spokojenosti.

Poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníka.

Oboustranná výměna úplných a objektivních informací.

 

Ve vztahu k zaměstnancům

Zvyšování úrovně odborných znalostí zaměstnanců.

Zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci, zejména díky školením a používáním ochranných pomůcek.

Vedení zaměstnanců k odpovědnosti za vlastní práci a spoluodpovědnost za výsledky celé společnosti.

Podpora týmové práce při zajišťování požadované kvality.

 

Ve vztahu k dodavatelům

Dlouhodobé partnerské vztahy s dodavateli, které umožňují pružně reagovat na požadavky společnosti a požadavky zákazníků.

 

Ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Plnit platná ustanovení všech legislativních předpisů a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí a případnými riziky v oblasti BOZP.

Preventivním přístupem se podílet na zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí, předcházet havarijním situacím, omezovat nebezpečí vzniku úrazů a možného ohrožení zdraví.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku, dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů a vytvářet potřebné podmínky pro trvalé udržování a zlepšování systému integrovaného managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Tato politika je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

 

V Jablonci nad Nisou, 1. června 2018

KOTELNA ZA 0 KČ